RealmeHelp.com
Powrót

Umowa z użytkownikiem

Niniejsza Umowa określa zasady korzystania przez Użytkowników z materiałów i usług znajdujących się na stronie internetowej RealmeHelp.com (zwanej dalej "Stroną").

Przedmiot umowy

1.1 Administracja serwisu zapewnia użytkownikowi sieci teleinformatycznej Internet możliwość korzystania z serwisu na zasadach określonych w niniejszej Umowie Użytkownika (Umowa). Prawo do korzystania ze strony mają wyłącznie osoby powyżej 14 roku życia.

1.2 Możliwość korzystania z Serwisu jest udzielana Użytkownikowi przez Administrację nieodpłatnie.

Warunki ogólne

2.1 Korzystanie z materiałów i usług znajdujących się na stronie internetowej podlega przepisom obowiązującego prawa.

2.2 Niniejsza umowa jest ofertą publiczną. Uznaje się, że poprzez dostęp do materiałów w Serwisie, Użytkownik przystępuje do niniejszej Umowy.

2.3 Administracja Serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Takie zmiany wchodzą w życie po upływie trzech (3) dni od zamieszczenia nowej wersji Umowy na Stronie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z wprowadzonymi zmianami, musi odmówić dostępu do Serwisu i zaprzestać korzystania z materiałów i usług Serwisu.

Obowiązki użytkownika

3.1 Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogą być uznane za naruszenie prawa międzynarodowego, w tym prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i/lub praw pokrewnych, jak również wszelkich działań, które prowadzą lub mogą prowadzić do naruszenia normalnego funkcjonowania Witryny i jej usług.

3.2 Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na Stronie bez zgody Właścicieli praw autorskich jest niedozwolone. Zgodne z prawem korzystanie z materiałów Serwisu wymaga zawarcia umów licencyjnych (uzyskania licencji) z Posiadaczami praw.

3.3 Przy cytowaniu materiałów z Serwisu, w tym chronionych utworów autorskich, obowiązkowe jest powoływanie się na Serwis.

3.4 Komentarze i inne pisma Użytkownika na Stronie nie mogą być sprzeczne z wymogami prawa międzynarodowego oraz ogólnie przyjętymi normami moralności i etyki.

3.5 Użytkownik jest ostrzeżony, że Administracja Witryny nie ponosi odpowiedzialności za odwiedzanie i korzystanie przez Użytkownika z zasobów zewnętrznych, do których linki mogą być zawarte w Witrynie.

3.6 Użytkownik zgadza się, że Administracja Witryny nie jest odpowiedzialna i nie ponosi żadnej bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z jakimikolwiek potencjalnymi lub powstałymi stratami lub szkodami związanymi z jakąkolwiek zawartością Witryny, rejestracją praw autorskich i informacjami o takiej rejestracji, towarami lub usługami dostępnymi na lub uzyskanymi za pośrednictwem zewnętrznych stron lub zasobów lub innych kontaktów Użytkownika, do których wszedł, wykorzystując informacje zamieszczone na Witrynie lub linki do zewnętrznych zasobów.

3.7 Użytkownik akceptuje fakt, że wszystkim lub częściom materiałów i usług Serwisu mogą towarzyszyć reklamy. Użytkownik zgadza się, że Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w związku z takimi reklamami.

Pozostałe warunki

4.1 Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.2 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako ustanowienie agencji, partnerstwa, joint venture, osobistego zatrudnienia lub jakiegokolwiek innego stosunku, który nie został wyraźnie przewidziany w niniejszej Umowie pomiędzy Użytkownikiem a Administracją Serwisu.

4.3 Orzeczenie sądu, że jakieś postanowienie Umowy jest nieważne lub niewykonalne, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Umowy.

4.4 Brak działania ze strony Administracji Serwisu w przypadku naruszenia Umowy przez któregokolwiek z Użytkowników nie pozbawia Administracji Serwisu prawa do późniejszego podjęcia odpowiednich działań w celu ochrony swoich interesów i praw autorskich do materiałów Serwisu chronionych zgodnie z prawem.

Użytkownik niniejszym potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie klauzule niniejszej Umowy.